Benefits of offering Butter Lamp(Karmi)

Category: Religion

In Avatamsaka sutra it says, “Offering Lamps can dispel all darknesses.”
In the Treasury of Bodhisattvas Sutra, it says, “Offering 10,000 bright lamps to confess and extinguish hosts of negative karma and defilements.”
In Cakrasamvara Tantra it says, “If you wish for sublime realizations, offer hundreds of lights.” Cakrasamvara Tara includes Vajra Yogini.
In the Sutra of Giving, it says, “Those who offer lamps, will possess the pure heavenly eyes and clear wisdom in the future.”
Benefits are:
1. One obtains bright, beautiful and good eyes.
2. One has proper understanding and views.
3. One will easily obtain the ‘heavenly eye’, and can see distant and subtle phenomenons.
4. One does not break precepts.
5. One’s wisdom is perfect, and will attain to nirvana. One will obtain the wisdom that discriminates between what is to be virtuous and non-virtuous.
6. One’s performance of virtue will not be hindered by difficulties or obstacles.
7. One is often able to see Buddhas and becomes the eye for all sentient beings.
8. One can take rebirth as a wheel-turning lord king, king in the Trayastrimsha Heaven, or king in the Brahma Heaven.
9. At the point of death, one will recall virtuous dharma without forgetting and all those positive deeds done while living will appear in the mind; one will have joy in the mind and recall the Buddha; the body and mind will be pure without any worries or suffering at point of death.
10. Both eyes and four limbs will always be free from defects.
11. One will be healthy and the vocal cords will be soft and flexible and one’s voice will be charming and beautiful.
12. One’s mind will be clear and bright with intelligence, not affected by stupidity.
13. One’s life will be stable and peaceful and all necessities will be sufficient, one’s mind will be free from fears.
14. One’s wealth will increase and body and mind will be free and liberated.
15. One’s body will be healthy and strong, filled with vitality.
16. One will not have verbal feuds, clashes or quarrels with others. One can travel (the world)without any worries and without creating any kleshas or disturbing emotions or give rise to ignorance.
17. One will not do anything out of a hazy and confused mind. One will not be easily misled by external factors.
18. One will not take rebirth in a dark and gloomy place.
19. One will possess great merits
20. One will not run into any mishaps while travelling or walking like stepping on unclean substances, be free from fear of dogs or wolves and their barks or howls, one will not fall and hurt oneself and not drop into pits and lose one’s life.
Tashi Delek
Phub Dorji Wang
Whenever you lit butter recite the following prayer.
༄༅། །མར་མེའི་སྨོན་ལམ།
Light Offering Prayer
by Atiśa Dīpaṃkara
མར་མེའི་སྣོད་ནི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག །
marmé nö ni tongsum gyi tongchenpo jikten kham kyi khoryuk dang nyampar gyur chik
May this vessel become as vast as the entire billionfold universe!
སྡོང་བུ་ནི་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །
dongbu ni ri gyalpo rirab tsam du gyur chik
May its wick grow as large as Sumeru, the king of mountains!
མར་ཁུ་ནི་མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅིག །
markhu ni té gyatso tsam du gyur chik
May the oil within become as vast as the great ocean at the edge of the world!
གྲངས་ནི་སངས་རྒྱས་རེ་རེའི་མདུན་དུ་དུང་ཕྱུར་རེ་རེ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །
drang ni sangye reré dündu dungchur reré jungwar gyur chik
And may a billion such lamps appear before each and every buddha!
འོད་ཀྱིས་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཆད་ནས།
ö kyi sipé tsemo menché né
Their light banishing the darkness of ignorance everywhere,
མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་གསལ་བར་གྱུར་ཅིག །
narmé pé nyalwa yenché kyi marikpé münpa tamché sal né chok chü sangye dang changchub sempé shyingkham tamché ngönsum du tong shying salwar gyur chik
From the very peak of existence down to the lowest hell, may they reveal all the realms of buddhas and bodhisattvas throughout the ten directions!
ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ།
om vajra aloké ah hung
oṃ vajrāloke āḥ hūṃ
ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྣང་གསལ་སྒྲོན་མེ་འདི། །
emaho ngotsar mejung nangsal drönmé di
Emaho! This wondrous and amazing light, burning brightly,
བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་ལ་སོགས་པའི། །
kalzang sangye tong tsa lasokpé
I offer to the thousand buddhas of this fortunate age,
རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་པའི། །
rabjam chok chü shyingkham malüpé
Gurus, yidam deities, ḍākinīs and dharmapālas,
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །
lama yidam khandro chökyong dang
And the deities of all the maṇḍalas,
དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །
kyilkhor lhatsok nam la bulwar gyi
In all the infinite realms of the ten directions.
ཕ་མས་གཙོ་བྱས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །
pamé tso jé semchen tamché kyi
May all beings, with my own parents foremost among them,
ཚེ་རབས་འདི་དང་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །
tserab di dang kyené tamché du
In this and in all lives to come, whatever our place of birth,
རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའི་ཞིང་ཁམས་མངོན་མཐོང་ནས། །
dzoksang gyepé shyingkham ngön tong né
Always see directly the perfect buddhas’ realms,
འོད་དཔག་མེད་མགོན་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །
öpakmé gön nyi dang yermé shok
And remain forever inseparable from Amitābha, ‘Lord of Boundless Light’—
དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །
könchok sum dang tsa sum lhatsok kyi
Grant your blessings so that, through the power of the truth
བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་སྟེ། །
denpé tu yi mönlam di tab té
Of the Buddha, Dharma and Saṅgha, and the deities of the Three Roots,
མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
nyurdu drubpar jingyi lab tu sol
This prayer of aspiration may swiftly be fulfilled!
ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨཱ་བ་བོ་དྷཱ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
teyatha | pentsadriya avabodhanaye soha
tadyathā pañcendriyāvabodhanīye svāhā
ཞེས་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་དབུས་གཙང་གི་མཆོད་ཁང་རྣམས་ལ་དཔོན་སློབ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་འུར་འདོན་མཛད་ཅེས་གྲགས་སོ།། །།
It is said that the precious Lord, glorious Atiśa, and seventeen of his disciples would chant this in unison as they made offerings in the shrines of Ü and Tsang.
| Translated by Adam Pearcey, 2010.

Source: Phub Dorji Wang, FB

   Create a account
Reviews
No review available